لرزش

عناصر موثر در نور عکس: سرعت شاتر

/post-18

سرعت  شاتر  عبارت  است  از  سرعت  باز  و  بسته  شدن  دریچه  عبور  نور