عکاسی مستند

زندگی

/post-47

آدم  ها  در  گذرند  و  ما  بر  مدار  خویش  می  گردیم