تعادل

تصویر متعادل یا نامتعادل ؟!

/post-48

یک  عکس  خوب  می  تواند  متعادل  یا  نامتعادل  باشد