تصویر شماره 1

عنوان : نذر شیرین


تصویر شماره 2

عنوان : خاک سرد


تصویر شماره 3

عنوان : این یک بام و دو هوا


لطفا عکس یا عکس های مورد نظر خودرا با ذکر شماره انتخاب کنید و همچنین می     توانید عکس های مورد نظر خودرا نقد کرده و یا نظر خودرا در مورد مجموعه    کار  عکاس یا هر عکس بنویسید.