تصویر شماره 1

عنوان : جوکر منتظر چراغ سبز


تصویر شماره 2

عنوان : گورستان مدرنیته


تصویر شماره 3

عنوان : بادکنک باز


لطفا عکس یا عکس های مورد نظر خودرا با ذکر شماره انتخاب کنید و همچنین می  توانید عکس های مورد نظر خودرا نقد کرده و یا نظر خودرا در مورد مجموعه کار  عکاس یا هر عکس بنویسید.