تصویر شماره 1


لطفا عکس یا عکس های مورد نظر خودرا با ذکر شماره انتخاب کنید و همچنین می    توانید عکس های مورد نظر خودرا نقد کرده و یا نظر خودرا در مورد مجموعه   کار  عکاس یا هر عکس بنویسید.