وقتی که با سودای همه چیز همه چیز را به نابودی می کشانیم