عكس منظره اي را شاهد هستم كه بدرستي از نظر تركيب بندي نسبت يك سوم به زمين و دو سوم به آسمان رعايت شده است.

در بخش اسمان، رنگ سرد، همراه با جنب و جوشي كه در ابرها ديده مي شود،خود مقدمه اي است از بلا و مصيبتي كه بر زمين روا داشته شده است زيرا ادامه رنگ سرد روي زمين هم ديده مي شود. با توجه به فضای  باز آسمان، در قسمت بالای گیاهان خشک شده و تجمع آب در پس زمینه تصویر و تجمع ابرها در همان بخش، این موضوع تقویت شده و مشخص نموده که در این بخش باران نباریده و این بلا و مصیبت وارد شده تشدید یافته.

گياهان خشك شده و تشنه آب، گويي دست خود را به سمت ابرها براي بارش باران دراز نموده و التماس كنان وضع اسف بار خود را حكايت مي كنند و اين در حالي است كه در نزديكي رودخانه قرار دارند و ابرها از آنها دور می شوند.

اين وضعيت بيشتر نتيجه تصميمات انسان است براي سود مادي بيشتر.

انسان محيط خود را براي خود و ديگر موجودات غير قابل تحمل نموده است.

منظره اي كه گويا يك لشکر جنگي از روي آن عبور نموده است و انسان با ديدن آن افسرده و نا اميد مي شود.

اگرچه فقدان حضور یک عنصر که نشان دهنده ارتباط مستقیم  انسان با شرایط بوجود آمده باشد در عکس مشخص است اما بطور کلی عکس نتایج اقدامات انسان ها را منعکس می نماید به نحوی که حتی آسمان نیز برای جبرانش نخواهد آمد زیرا همه چیز قربانی شده است.

ايا روزي فرا خواهد رسيد انسان متمدن بفهمد زمين دشمن وي نيست بلكه همچون مادري است كه دست خود را همواره براي در آغوش گرفتن فرزندش دراز نموده است؟


نگارنده نقد : #جوادپورسعيد 15 خرداد 1401

عکاس : #محسن_فروغی_فر