همان اندازه که فوکوس بودن سوژه در عکاسی ماکروگرافی اهمیت دارد بوکه عکس و محو شدگی مطلوب پس زمینه و همچنین رنگ بندی آن اهمیت بسیار زیاد و نقشی مهم در زیبایی عکس دارند.