در عکاسی ماکرو از موجودات زنده، هر موجود زنده ای که باشد، فوکوس بودن چشمها اهمیت ویژه ای دارد.

  #macrography

#spider

#canon600D

#canonmacro100mm