حساسیت نور

عناصر موثر در نور عکس : ISO ( میزان حساسیت سنسور یا فیلم دوربین )

/post-25

تعیین  مقدار  ISO  سومین  عنصر  کلیدی  در  نوردهی  به  سنسور  یا  فیلم  دوربین  شما  میباشد.  اما  استفاده  از  آن  تبعاتی  نیز  دارد.